Procurement Management

Procurement Management

Què és un Procurement Management Process (Procés de Gestió d’Adquisició)?

Un procés de gestió d'adquisició, és un mètode de gestió d'adquisició de serveis o de béns a proveïdores externs. Aquest procés implica un procediment complert que inclou la definició i gestió de la comanda dels serveis requerits, la recepció i la supervisió dels treballs encomanats, l'aprovació dels mateixos i finalment la resolució contractual del servei contractat.

El procediment de gestió de contractacions també especifica com es gestionen les relacions amb els proveïdors, per assegurar rebre un alt nivell de servei per part dels mateixos. En essència, el procés de procurement l'ajuda a "aconseguir el servei que vostè ha pagat".

What is a Procurement Management Process? A procurement management process involves a comprehensive procedure for purchasing of services or goods from external suppliers. It involves : ? Identification of goods or services to procure. ? Complete Purchase Orders and issue to suppliers. ? Agree on delivery timeframes and methods. ? Reception of goods or services from suppliers. ? Reviewing and accepting the items procured. ? Approval of items and supplier payments. It enables: ? The Review of supplier performance against contract. ? Identify and resolve supplier performance issues. In essence, the procurement management helps you "get what you have paid for".

Quan s'ha d'usar un Procurement Management Process?

Cal implementar un procés de contractació en qualsevol moment que desitgi contractar serveis de proveïdors externs. Mitjançant l'ús d'aquest procés de gestió de contractacions, vostè es pot assegurar que els serveis demanats estiguin disponibles sempre que vostè els necessiti. When do you use a Procurement Management Process? You should implement a Procurement Process any time you want to engage external services or products. By using Procurement Management process, you can ensure that services provided meet your needs.

El Procurement manager

També l'ajuda a gestionar la relació amb els subcontractats, assegurant que els possibles conflictes es resolen el més ràpidament possible. Mitjançant la implementació d'un procés de procurement, vostè pot assegurar-se que obté el màxim valor de la seva relació amb l’empresa proveïdora. It also helps you manage the relationship with supplier, enhancing quick issue tracking. By implementing a Procurement Management Process, you can achieve the maximum value from your supplier relationship.

Servei de procurement manager

Les activitats principals dins del servei de Procurement Management són les següents:

 • Recerca de clients.
 • Recerca de terreny o locals comercials.
 • Recerca i projecte de finançament.
 • Analitzar normativa andorrana.
 • Analitzar fiscalitat.
 • Fer estudis previs tècnics.
 • Fer prospeccions de mercat.
 • Fer projectes tècnics per legalització, obtenció de permisos.
 • Gestionar la construcció i la post construcció.
 • Fer selecció de personal i quadres.
 • Buscar acomodament pels quadres i personal.
 • Analitzar logística de transport i accés a mercats.
Servicio de procurement manager The principal activities in the Procurement Management services are: - Client Research. - Research of commercial premises. - Project financing. - Analyse of taxation systems and laws. - Prior technical studies. - Market research. - Project legalisation and permissions. - Building Management. - Team recruitment. - Logistic coordination.

+376 800 250 info@gespro.ad

Contact