Construction Management

Construction Management

Quan el Project Manager no participa en la fase conceptual del projecte sinó que s’incorpora durant la fase d’execució de l’obra, el seu treball es qualifica de: Construction Manager.

El Director de Projecte serveix d'enllaç entre el client i tots els subcontractistes i proveïdors i garanteix la coordinació dels diferents components per assegurar un òptim desenvolupament al llarg de les fases del projecte. El client rep informació regular i actualitzada mitjançant un informe mensual detallat que recull tots els aspectes del desenvolupament del procés. Això permet establir un pla d'acció immediat quan la situació ho requereix. El Director de Projecte garanteix que el projecte compleixi amb el calendari marcat i els paràmetres establerts.

When a Project Manager is not involved at the conceptual stage but comes in at the construction stage, he or she becomes the Construction Manager. The Construction Manager is the link between the Client and suppliers and contractors. This ensures coordination of different participating agents guaranteeing optimum construction. The Client receives regular updates in a monthly detailed report permitting the establishment of reliable protocols meeting every need and guaranteeing project completion.

Servei de gestió

L'objecte d'aquests treballs és oferir un servei de gestió que pot anar des de la gestió integral d'un Projecte fins a la gestió d’alguns d'aspectes puntuals, per tal de recolzar al client a aconseguir els seus objectius. El procés pot comprendre algunes o totes de les activitats que s'enumeren a continuació: El objeto de estos trabajos es prestar un servicio de gestión que puede ir desde la gestión integral de un Proyecto hasta la gestión de aspectos parciales del mismo, que puede comprender algunas o todas de las actividades que a continuación se enumeran, de forma que ayuden al Cliente a conseguir eficazmente sus objetivos:

El procés pot comprendre algunes o totes de les activitats que s'enumeren a continuació:

FALTA TRADUCCIÓ
  • Realització d'estudis de viabilitat econòmica.
  • Contractació en nom i per compte del client de serveis d'arquitectura, enginyeria, licitacions, etc.
  • Supervisió funcional, tècnica i econòmica del projecte.
  • Assessorament en la planificació i l'organització d'obres.
Realización de estudios de viabilidad económica. Contratación en nombre y por cuenta del cliente de servicios de arquitectura o ingeniería, licitaciones, etc. Supervisión funcional, técnica y económica del proyecto. Asesoría en la planificación y organización de obras.

Dins de la gestió econòmica de l'execució de l'obra s’hi inclouen:

Dentro de la gestión económica de la ejecución de obra se incluyen:
  • Coordinació dels treballs implicats en la realització de l'obra (sense assumir cap participació en l'execució material de la mateixa).
  • Gestió de contractes i negociació de preus, comandes i subministraments, Control del treball dels contractistes.
  • Examen continuat de la qualitat i la quantitat dels treballs.
  • Millora de processos constructius.
Coordinar los trabajos implicados en la ejecución de la obra (sin asumir participación en la ejecución material de la misma). Gestión de contratos y negociación de precios, pedidos y suministros, control de los trabajos de los contratistas. Examen continuo de la calidad y cantidad de los trabajos. Mejora de los procesos constructivos.

PROCEDIMENTS ESPECÍFICS

Aquests treballs es realitzen amb metodologia i tècniques de Gestió de Projectes, recollits en procediments específics de GESPRO, d'acord amb l'abast dels treballs. S'emeten informes inicials, de seguiment i control i també, informes puntuals, actes de les reunions mantingudes amb les diferents parts que intervenen en el projecte i un informe final d'obra. FALTA TRADUCCIÓ -> PROCEDIMENTS ESPECÍFICS These tasks are achieved through GESPRO?s project management methodology, adapted to Client needs, and offering monitoring, control, meetings, punctual reports and final reports.

+376 800 250 info@gespro.ad

Contact