Construction Management

Construction Management

Quan el Project Manager no participa en la fase conceptual del projecte sinó que s’incorpora durant la fase d’execució de l’obra, el seu treball es qualifica de: Construction Manager.

El Director de Projecte serveix d'enllaç entre el client i tots els subcontractistes i proveïdors i garanteix la coordinació dels diferents components per assegurar un òptim desenvolupament al llarg de les fases del projecte. El client rep informació regular i actualitzada mitjançant un informe mensual detallat que recull tots els aspectes del desenvolupament del procés. Això permet establir un pla d'acció immediat quan la situació ho requereix. El Director de Projecte garanteix que el projecte compleixi amb el calendari marcat i els paràmetres establerts.

Servei de gestió

L'objecte d'aquests treballs és oferir un servei de gestió que pot anar des de la gestió integral d'un Projecte fins a la gestió d’alguns d'aspectes puntuals, per tal de recolzar al client a aconseguir els seus objectius. El procés pot comprendre algunes o totes de les activitats que s'enumeren a continuació:

El procés pot comprendre algunes o totes de les activitats que s'enumeren a continuació:

  • Realització d'estudis de viabilitat econòmica.
  • Contractació en nom i per compte del client de serveis d'arquitectura, enginyeria, licitacions, etc.
  • Supervisió funcional, tècnica i econòmica del projecte.
  • Assessorament en la planificació i l'organització d'obres.

Dins de la gestió econòmica de l'execució de l'obra s’hi inclouen:

  • Coordinació dels treballs implicats en la realització de l'obra (sense assumir cap participació en l'execució material de la mateixa).
  • Gestió de contractes i negociació de preus, comandes i subministraments, Control del treball dels contractistes.
  • Examen continuat de la qualitat i la quantitat dels treballs.
  • Millora de processos constructius.

PROCEDIMENTS ESPECÍFICS

Aquests treballs es realitzen amb metodologia i tècniques de Gestió de Projectes, recollits en procediments específics de GESPRO, d'acord amb l'abast dels treballs. S'emeten informes inicials, de seguiment i control i també, informes puntuals, actes de les reunions mantingudes amb les diferents parts que intervenen en el projecte i un informe final d'obra.
Tens un projecte? Explica'ns el teu cas t'assesorarem:

Per telèfon +376 800 250 o per correu electrònic info@gespro.ad

Contacte