Project Management

Project Management

Gestió de projectes

Una part important de les desviacions del cost dels projectes són producte dels errors, contradiccions, indefinicions o canvis que s’han produït durant el procés de construcció.

Aquesta desviació es pot millorar mitjançant una acurada revisió del projecte abans de la licitació de les obres i amb una supervisió al llarg de totes les fases de construcció.

L’anàlisi prèvia i el seguiment del projecte permeten un estalvi, tant en el no increment dels terminis, com en els costos que es produeixen durant la realització de les obres.

Fases

FASE de DEFINICIÓ

Redacció del projecte
 • Anàlisi de viabilitat
 • Organització i gestió general

FASE d'EXECUCIÓ

Contractació i execució de l'obra
 • Gestió del projecte
 • Licitació
 • Gestió durant la fase de construcció

FASE d'ACABAMENT

Lliurament de la propietat
 • Recepció de l’obra

TASQUES DEL PROJECT MANAGER

Desprès de comprovar que el projecte que s’està realitzant satisfà les necessitats del client i compleix amb la normativa vigent, la feina del Project Manager consisteix en:

Recopilar informació

Des de la primera etapa del projecte – en la seva fase conceptual – els nostres serveis de consultoria desenvolupen una funció essencial ja que mitjançant l'obtenció d'informació fiable relativa als diferents paràmetres d'un projecte, pot garantir-ne la seva viabilitat.

Gestió administrativa

GESPRO s’ocupa també de la realització dels informes urbanístics, de la tramitació de llicències i permisos. La nostra experiència i coneixement del procés ens permet reduir els terminis de tramitació de la documentació administrativa.

Auditoria Tècnica

La gran importància d'una inversió d'aquestes característiques fa que sigui necessari assegurar-se al màxim que l'actiu a adquirir compleix tan les expectatives de l'entitat que l’adquireix, com les característiques que n’ha especificat el venedor. També resulta recomanable tenir la seguretat que l’immoble escollit no presenti aspectes negatius que produir problemes a curt o mitjà termini. L’oferta dels nostres serveis va des de l'inventari i verificació de la documentació, fins a una profunda anàlisi tècnica i legal del projecte. Realitzem també la verificació ‘in situ’ de les qualitats dels materials i de tots els aspectes constructius. A més, a mesura que avança l’obra, anem assessorant als nostres clients en els aspectes temporals, processals i de costos.

La supervisió del Projecte es realitza a partir dels documents d'un projecte acabat, lliurat pel client a GESPRO, que s'encarregarà de verificar, entre d’altres, els aspectes següents:

 • Revisió d'adequació al Pla Funcional.
 • Revisió general del Projecte.
 • Revisió tècnica de fonamentació, estructura, tancaments i acabats.
 • Revisió tècnica de les instal·lacions.

GESPRO comunicarà a la persona designada pel client els resultats en cada una de les fase del projecte. En aquestes comunicacions s’hi faran constar les desviacions i s’hi proposaran solucions o modificacions alternatives per tal que el client n’estigui informat i hi doni la seva aprovació.

Assessorament tècnic, econòmic i constructiu en l’adjudicació d’obres a contractistes

L'objectiu d'aquests treballs d'assistència tècnica és assessorar el client en l'adjudicació d'obres, revisar la documentació tècnica i econòmica presentada pels contractistes i elaborar una sèrie d'informes que avaluïn diversos aspectes de l'execució i la programació de les obres. Analitzem també el projecte amb les ofertes rebudes, en concret:

 • Anàlisi de constructibilitat i coherència entre els diferents documents del projecte i els documents que constitueixen l'oferta
 • Estratègia de contractació: propostes de definició de paquets i lots.
 • Licitació i estudi d’ofertes.
 • Elaboració de contractes i negociació prèvia a la contractació.
 • Planificació de l'execució de les obres.

Seguiment d’obra

Control dels terminis, dels amidaments i de les certificacions

El seguiment de l’obra assegura un control adequat de les activitats d'execució i de tota la informació que hi està relacionada. Per aconseguir-ho s'estableix un sistema de control de costos i uns procediments associats, que seran comunicats als responsables d'autoritzar el treball o la despesa. Si estableix també el calendari de revisions com la freqüència de recopilació de dades i de previsions. S’elaboren informes mensuals i trimestrals de seguiment d’obra que inclouen els costos assolits i els costos a realitzar. Es verifica l’estat del projecte de la planificació inicial i l’estat de les seves possibles desviacions, a més del nivell de compliment de les obligacions contretes per les diferents parts. En cas de demanda, es realitza el control de la programació de l'obra i dels mitjans, tant humans com materials, utilitzats en el seu desenvolupament: taules, diagrames de barres i representacions gràfiques que ajudin a entendre i a interpretar la informació.

Tens un projecte? Explica'ns el teu cas t'assesorarem:

Per telèfon +376 800 250 o per correu electrònic info@gespro.ad

Contacte