Project Management

Project Management

Gestió de projectes

Una part important de les desviacions del cost dels projectes són producte dels errors, contradiccions, indefinicions o canvis que s’han produït durant el procés de construcció.

Aquesta desviació es pot millorar mitjançant una acurada revisió del projecte abans de la licitació de les obres i amb una supervisió al llarg de totes les fases de construcció.

L’anàlisi prèvia i el seguiment del projecte permeten un estalvi, tant en el no increment dels terminis, com en els costos que es produeixen durant la realització de les obres.

Budget overruns are mainly due to errors, contradictions, imprecisions and unexpected project changes at any stage of construction. These overruns can be avoided through a detailed revision of the project before tender, and through close monitoring at every stage. Initial analysis and close project monitoring ensure cost and time savings.

Stages

FASE de DEFINICIÓ

Redacció del projecte
INITIAL STAGE - PROJECT DRAFTING
 • Anàlisi de viabilitat
 • Organització i gestió general
Feasibility study Planning and general administration

FASE d'EXECUCIÓ

Contractació i execució de l'obra
PROJECT STAGE - CONTRACTING AND WORKS EXECUTION
 • Gestió del projecte
 • Licitació
 • Gestió durant la fase de construcció
Project management Tendering

FASE d'ACABAMENT

Lliurament de la propietat
COMPLETION STAGE ? HAND-OVER TO THE CLIENT
 • Recepció de l’obra
Delivery of the Conformity Certificate and building commissioning

TASQUES DEL PROJECT MANAGER

Desprès de comprovar que el projecte que s’està realitzant satisfà les necessitats del client i compleix amb la normativa vigent, la feina del Project Manager consisteix en: TAREAS DEL PROJECT MANAGER After ensuring that the completed project entirely meets the Client?s needs and complies with all current legislation, the Project Manager?s role is:

Recopilar informació

Des de la primera etapa del projecte – en la seva fase conceptual – els nostres serveis de consultoria desenvolupen una funció essencial ja que mitjançant l'obtenció d'informació fiable relativa als diferents paràmetres d'un projecte, pot garantir-ne la seva viabilitat.

Recopilación de información Data-gathering from the conceptual stage to the final stage. En la primera etapa de un proyecto ? en su fase conceptual ? nuestros servicios de consultoría ocupan una función esencial. La obtención de información fiable relativa a los diferentes parámetros de un proyecto garantiza su viabilidad.

Gestió administrativa

GESPRO s’ocupa també de la realització dels informes urbanístics, de la tramitació de llicències i permisos. La nostra experiència i coneixement del procés ens permet reduir els terminis de tramitació de la documentació administrativa.

Management of all aspects related to Government and Local Government including the delivery of all town-planning documentation in order to reduce time wasted in permission procedures. GESPRO también gestiona informes urbanísticos y la tramitación de todas las licencias y permisos ante las autoridades competentes, reduciendo al mínimo los plazos de espera gracias a nuestra dilatada experiencia y conocimiento detallado del proceso.

Auditoria Tècnica

La gran importància d'una inversió d'aquestes característiques fa que sigui necessari assegurar-se al màxim que l'actiu a adquirir compleix tan les expectatives de l'entitat que l’adquireix, com les característiques que n’ha especificat el venedor. També resulta recomanable tenir la seguretat que l’immoble escollit no presenti aspectes negatius que produir problemes a curt o mitjà termini. L’oferta dels nostres serveis va des de l'inventari i verificació de la documentació, fins a una profunda anàlisi tècnica i legal del projecte. Realitzem també la verificació ‘in situ’ de les qualitats dels materials i de tots els aspectes constructius. A més, a mesura que avança l’obra, anem assessorant als nostres clients en els aspectes temporals, processals i de costos.

La supervisió del Projecte es realitza a partir dels documents d'un projecte acabat, lliurat pel client a GESPRO, que s'encarregarà de verificar, entre d’altres, els aspectes següents:

 • Revisió d'adequació al Pla Funcional.
 • Revisió general del Projecte.
 • Revisió tècnica de fonamentació, estructura, tancaments i acabats.
 • Revisió tècnica de les instal·lacions.

GESPRO comunicarà a la persona designada pel client els resultats en cada una de les fase del projecte. En aquestes comunicacions s’hi faran constar les desviacions i s’hi proposaran solucions o modificacions alternatives per tal que el client n’estigui informat i hi doni la seva aprovació.

Technical audit. La gran importancia de una inversión de estas características hace que sea muy recomendable asegurarse al máximo que el activo a adquirir cumpla, efectivamente, con las expectativas de la entidad que lo adquiera, así como con las características que ha especificado su vendedor. También resulta especialmente recomendable estar totalmente seguros de que aquel inmueble no tenga aspectos negativos que podrían comportar desagradables sorpresas en el futuro. Nuestros servicios abarcan desde el inventario y verificación de toda la documentación hasta un profundo análisis en conformidad con la legislación vigente, y desde luego la verificación ?in situ? de las calidades y de todos los aspectos constructivos que requiere la propiedad. Además, asesoramos a nuestros clientes durante los procesos temporales, de procedimientos y de costes. La supervisión de Proyectos se realiza sobre los documentos de un Proyecto acabado, facilitado por el cliente a GESPRO, quienes nos encargaremos de verificar, entre otros, los siguientes aspectos: Revisión de adecuación al Plan Funcional. Revisión general del Proyecto. Revisión técnica de cimentaciones, estructura, cierres y acabados. Revisión técnica de las instalaciones. GESPRO comunicará inmediatamente a la persona designada por el cliente los resultados de las comprobaciones realizadas al finalizar la revisión de cada fase del proyecto, haciendo mención de los puntos a considerar, indicando las desviaciones encontradas y proponiendo soluciones o modificaciones alternativas para su aprobación por el cliente.

Assessorament tècnic, econòmic i constructiu en l’adjudicació d’obres a contractistes

Asesoramiento, técnico, económico y constructivo en la adjudicación de obras a contratistas

L'objectiu d'aquests treballs d'assistència tècnica és assessorar el client en l'adjudicació d'obres, revisar la documentació tècnica i econòmica presentada pels contractistes i elaborar una sèrie d'informes que avaluïn diversos aspectes de l'execució i la programació de les obres. Analitzem també el projecte amb les ofertes rebudes, en concret:

 • Anàlisi de constructibilitat i coherència entre els diferents documents del projecte i els documents que constitueixen l'oferta
 • Estratègia de contractació: propostes de definició de paquets i lots.
 • Licitació i estudi d’ofertes.
 • Elaboració de contractes i negociació prèvia a la contractació.
 • Planificació de l'execució de les obres.
GESPRO also offers analysis, assessment and comparison of construction tenders. Post-tender reports to the Client will include analysis of: Construction viability and coherence Contract strategy Tenders and bids Drafting of contracts Pre-contract negotiation Construction works planning

Seguiment d’obra

Control dels terminis, dels amidaments i de les certificacions Seguimiento de obra: Control de plazos, mediciones y certificaciones

El seguiment de l’obra assegura un control adequat de les activitats d'execució i de tota la informació que hi està relacionada. Per aconseguir-ho s'estableix un sistema de control de costos i uns procediments associats, que seran comunicats als responsables d'autoritzar el treball o la despesa. Si estableix també el calendari de revisions com la freqüència de recopilació de dades i de previsions. S’elaboren informes mensuals i trimestrals de seguiment d’obra que inclouen els costos assolits i els costos a realitzar. Es verifica l’estat del projecte de la planificació inicial i l’estat de les seves possibles desviacions, a més del nivell de compliment de les obligacions contretes per les diferents parts. En cas de demanda, es realitza el control de la programació de l'obra i dels mitjans, tant humans com materials, utilitzats en el seu desenvolupament: taules, diagrames de barres i representacions gràfiques que ajudin a entendre i a interpretar la informació.

Project monitoring includes the setting up of systems for quantity control, cost control, work control, scheduling and data-gathering. These enable GESPRO to offer the Client monthly and quarterly updates, complemented as needed, by diagrams, tables and additional graphics.

+376 800 250 info@gespro.ad

Contact