GESPRO || Project & Facilities Management
Necessita actualitzar el seu reproductor Flash per veure aquesta pàgina. Sisplau actualitzi la seva aplicació desde macromedia.com
Need upgrade your Flash player to view this page. Please update it in macromedia.com
Necesita actualizar el reproductor Flash para ver esta página. Actualizelo desde macromedia.com
Vous devez mettre à jour Flash player pour voir ce site. Mise à jours sur macromedia.com
GESPRO || Project & Facilities Management<br />GESPRO || Project & Facilities Management<br /> GESPRO || Project & Facilities Management. Principat d'Andorra GESPRO || Project & Facilities Management<br /> <a href="http://www.gespro.ad/#/ES/servicios" alt="GESPRO - Servicios" title="GESPRO - Servicios">GESPRO - Servicios</a><br /> <a href="http://www.gespro.ad/#/ES/nosotros" alt="GESPRO - Nosotros" title="GESPRO - Nosotros">GESPRO - Nosotros</a><br /> <a href="http://www.gespro.ad/#/ES/¿que_hacemos?" alt="GESPRO - ¿Qué hacemos?" title="GESPRO - ¿Qué hacemos?">GESPRO - ¿Qué hacemos?</a><br /> <a href="http://www.gespro.ad/#/ES/referencias" alt="GESPRO - Referencias" title="GESPRO - Referencias">GESPRO - Referencias</a><br /> <a href="http://www.gespro.ad/#/ES/contacto" alt="GESPRO - Contacto" title="GESPRO - Contacto">GESPRO - Contacto</a><br /> <a href="http://www.gespro.ad/#/CT/serveis" alt="GESPRO - Serveis" title="GESPRO - Serveis">GESPRO - Serveis</a><br /> <a href="http://www.gespro.ad/#/CT/nosaltres" alt="GESPRO - Nosaltres" title="GESPRO - Nosaltres">GESPRO - Nosaltres</a><br /> <a href="http://www.gespro.ad/#/CT/que_fem?" alt="GESPRO - Que fem?" title="GESPRO - Que fem?">GESPRO - Que fem?</a><br /> <a href="http://www.gespro.ad/#/CT/referencies" alt="GESPRO - Referencies" title="GESPRO - Referencies">GESPRO - Referencies</a><br /> <a href="http://www.gespro.ad/#/CT/contacte" alt="GESPRO - Contacte" title="GESPRO - Contacte">GESPRO - Contacte</a><br /> <a href="http://www.gespro.ad/#/FR/services" alt="GESPRO - Services" title="GESPRO - Services">GESPRO - Services</a><br /> <a href="http://www.gespro.ad/#/FR/nous" alt="GESPRO - Nous" title="GESPRO - Nous">GESPRO - Nous</a><br /> <a href="http://www.gespro.ad/#/FR/notre_travail" alt="GESPRO - Notre Travail" title="GESPRO - Notre Travail">GESPRO - Notre Travail</a><br /> <a href="http://www.gespro.ad/#/FR/references" alt="GESPRO - References" title="GESPRO - References">GESPRO - References</a><br /> <a href="http://www.gespro.ad/#/FR/contact" alt="GESPRO - Contact" title="GESPRO - Contact">GESPRO - Contact</a><br /> <font size='20' color='#19b0cc'>QUE FEM? </font> El desenvolupament complert de la inversió immobiliària suposa la realització cada vegada més complexa de nombroses etapes fins arribar per part del promotor al seu objectiu en el seu negoci. Aquestes etapes abarquen tot el cicle de vida del edifici. <font color='#19b0cc'>Les tres etapes fonamentals </font> per les que passa el procés són <font color='#19b0cc'><a href='#/CT/serveis/project_management'><u>PLANIFICACIÓN DE L’INVERSIÓ</u></a></font><ul><li>Anàlisi de la viabilitat econòmica Anàlisi de la viabilitat tècnica Avaluació de riscos</li></ul> <font color='#19b0cc'><a href='#/CT/serveis/construction_management'><u>EXECUCIÓ DE L’INVERSIÓ</u></a></font><ul><li>Redacció de projectes. Comercialització i venda del producte. Tramitació de llicències i permisos. Planificació i contractació de les obres. Execució d’obres, seguiment i control de costos, terminis i qualitats d’execució. Recepció i posta en marxa de l’edifici.</li></ul> <font color='#19b0cc'><a href='#/CT/serveis/facilities_management'><u>GESTIÓ DE L’INVERSIÓ</u></a></font><ul><li>Entrega de l’obra als compradors. Implantació, manteniment i gestió de costos d’ocupació.</li></ul> La labor de GESPRO Project&Facilities Management descarrega al client de totes les tasques tècniques i econòmiques que es produeixen al llarg de l’obra, gestionant la mateixa d’acord amb els criteris i decisió última del promotor, realitzant per ell tot el treball especialitzat de gestió i control. L’assistència d’un equip extern de col·laboradors especialitzats pel suport a l’inversor en totes les etapes o en part, es, sense dubte, una ajuda inestimable per assegurar els objectius. El promotor pot optar per la contractació de l’obra per paquets o lots aconseguint un estalvi significatiu de costos. Amés de l’estalvi que genera, permet a l’inversor dedicar el seu temps i les seves gestions als punts clau del seu negoci, la recerca i gestió del sòl i l’explotació de la seva inversió. La misió de GESPRO Project&Facilities Management és assegurar als seus clients el compliment dels seus objectius, de tal manera que <font color='#19b0cc'>termini, cost i qualitat</font> deixin de ser una incògnita per a convertir-se en dades fixes i segurs. D'aquesta manera, el client obté el control real del seu projecte al llarg de tot el procés. <font size='20' color='#19b0cc'>PROJECT MANAGEMENT </font> Una part important de les desviacions de cost de les obres es produeix per errors, contradiccions, indefinicions o canvis en els projectes durant la fase de construcció perquè aquestos no s’han revisat suficientment i acuradament abans de la licitació de les obres. La gestió del projecte i la supervisió continua durant totes les fases de l’inversió immobiliària és un treball que estalvia la major part dels increment de termini i cost que es produeixen en les obres. <font color='#19b0cc'>FASE DE DEFINICIÓ — REDACCIÓ DE PROJECTE:</font> Anàlisi de viabilitat. Organització i gestió general. <font color='#19b0cc'>FASE D’EXECUCIÓ — CONTRACTACIÓ I EXECUCIÓ DE L’OBRA:</font> Gestió del projecte. Licitació. Gestió en fase de construcció. <font color='#19b0cc'>FASE D’ACABAMENT — LLIURAMENT A LA PROPIETAT:</font> Recepció de l’obra. Des de la comprovació de que lo que s’està projectant compleix les necessitats del client i la normativa vigent fins a l’execució de l’inversió amb un mètode constructiu raonable, definint l’obra amb criteris clars i evitant dubtes o discussions durant la execució, la labor del Project Manager passa per: <font color='#19b0cc'>Recopilació d’informació</font> En la primera etapa d'un projecte – en la seva fase conceptual – els nostres serveis de consultoria ocupen una funció essencial. L'obtenció d'informació fiable relativa als diferents paràmetres d'un projecte, garanteixen la seva viabilitat. <font color='#19b0cc'>Gestions administratives</font> GESPRO també gestiona informes urbanístics i tramitació de totes les llicències i permisos davant les autoritats competents, reduint al mínim els terminis d'espera gràcies a la nostra dilatada experiència i coneixement detallat del procés. <font color='#19b0cc'>Auditoria Tècnica</font> La gran importància d'una inversió d'aquestes característiques fa que sigui molt recomanable assegurar-se al màxim que l'actiu a adquirir compleixi, efectivament, les expectatives de l'entitat que ho adquireixi, així com les característiques que ha especificat el seu venedor. També resulta especialment recomanable estar totalment segurs que aquell immoble no tingui aspectes negatius que podrien comportar desagradables sorpreses en el futur. Els nostres serveis abasten des de l'inventari i verificació de documentació, fins a una profunda anàlisi de conformitat amb la legislació vigent, i per descomptat la verificació ‘in situ’ de les qualitats i de tots els aspectes constructius que requereix la propietat. A més, estem assessorant als nostres clients en els processos temporals, processals i de costos. La supervisió de Projectes es realitza sobre els Documents d'un Projecte acabat, facilitat pel client a GESPRO, que s'encarregarà de verificar entre altres els següents aspectes:<ul> <li>Revisió d'adequació al Pla Funcional. Revisió general del Projecte. Revisió tècnica de fonamentació, estructura, tancaments i acabats. Revisió tècnica de les instal·lacions.</li></ul> GESPRO comunicarà immediatament a la persona designada pel client els resultats de les comprovacions realitzades, al finalitzar la revisió de cada fase del projecte fent esment dels punts a considerar, indicant les desviacions oposades i proposant solucions o modificacions alternatives per a la seva aprovació pel client. <font color='#19b0cc'>Assessorament, tècnic, econòmic i constructiu en l’adjudicació d’obres a contractistes</font> L'objecte d'aquests treballs d'assistència tècnica és assessorar al Client en l'adjudicació d'obres, revisant la documentació tècnica i econòmica presentada pels contractistes i elaborant una sèrie d'informes que avaluïn diversos aspectes proposats sobre l'execució i programació de les obres, analitzant el projecte i les ofertes rebudes en els aspectes següents: <ul> <li>Anàlisis de constructibilitat i coherència entre els diferents documents del projecte i els documents que constitueixen l'oferta Estratègia de contractació: propostes de definició de paquets i lots. Licitació i estudi d’ofertes. Elaboració de contractes i negociació prèvia a la contractació. Planificació de l'execució de les obres</li></ul> <font color='#19b0cc'>Seguiment d’obra: Control de terminis, amidaments i certificacions</font> Amb el seguiment d’obra s’assegura un adequat control de les activitats d'execució de l'obra i tota la informació relacionada. Per a això s'establirà un sistema de control de costos i uns procediments associats que seran comunicats als responsables d'autoritzar el treball o despesa, establint-se tant el calendari de revisions com la freqüència de recopilació de dades i previsions. Es fan informes de seguiment d’obra de caràcter mensual o trimestral que bàsicament inclouen els costos incorreguts i costos a realitzar, l'avanç del projecte respecte de la planificació inicial i de les seves possibles desviacions, a més del nivell de compliment de les obligacions contretes per les diferents parts. Així mateix i en cas de ser sol·licitat, es realitzarà el control de la programació de l'obra i dels mitjans, tant humans com materials, utilitzats per al desenvolupament d'aquesta, taules, gràfics de barres, i les representacions gràfiques que es considerin necessàries per a una millor i més visual interpretació de la informació. <font size='20' color='#19b0cc'>FACILITIES MANAGEMENT </font><br /><br /> És un model de gestió dels recursos immobiliaris que té com objectiu l'adequació permanent d’aquestos a l’organització amb el menor cost possible: Abasta múltiples disciplines per assegurar la funcionalitat i operativitat dels entorns de treball, integrant les instal·lacions, els processos i la tecnologia. En la gestió de les instal·lacions el més important és:<ul> <li> Optimitzar el rendiment i la gestió energètica (no és solament reparar el que s’ha trencat, sinó mantindre i monitoritzar proactivament tot el sistema) Posar en marxa els processos i procediments escaients per determinar el tipus de manteniment necessari: preventiu, legal, correctiu, predictiu. Es basa en un equip de gestors multidisciplinars de natura organitzativa i sobre tot tècnica. L’abast de les seves funcions queden delimitades a la gestió, conservació i millora de les instal·lacions tècniques i arquitectòniques (operativitat i gestió d’espais).</li></ul> <font color='#19b0cc'>El Facilities manager:</font> <ul> <li>Organitzarà i coordinarà les tasques de manteniment preventiu, legal, predictiu i correctiu que executaran empreses externes (proveïdors de la propietat) o personal propi de la propietat. Garantirà que totes les accions de manteniment i gestió que es realitzin a l’immoble (per part seva, del personal propi de manteniment de la Propietat o per part de contractistes tercers) s’executin d’acord amb el Pla de Manteniment elaborat específicament per a la Propietat. Serà el representant tècnic de la Propietat i per tant actuarà com a tal en diversos camps específics com: custòdia de documentació i l’observació de les normatives vigents i d’aplicació. Elaborar el protocol d’actuació-comunicació en cas d’avaria dels equips tutelats. Revisió i redacció de contractes de manteniment i explotació amb empreses terceres. Establiment de Pla de Manteniment Predictiu pels elements d’instal·lacions tècniques i edificació. Gestió i propostes de racionalització en el us de la energia.</li> <font size='20' color='#19b0cc'>CONSTRUCTION MANAGEMENT </font> La doctrina estableix que quan el Project Manager no participa en la fase conceptual del projecte sino durant la fase d’execució de l’obra, el seu treball es qualifica de: Construction Manager. El Director de Projecte serveix d'enllaç entre el client i tots els subcontractistes i proveïdors, el qual garanteix la coordinació dels diferents components per a assegurar un desenvolupament sense problemes de totes les fases del projecte. El client rep informació regular i actualitzada de la mà del seu Director de Projecte, amb un informe mensual detallat que recull tots els aspectes del desenvolupament del procés, el que permet l'establir plans d'acció immediata en situacions que ho requereixin. El Director de Projecte garanteix en tot moment que el projecte compleixi amb el calendari marcat i els paràmetres establerts. L'objecte d'aquests treballs és prestar un servei de gestió que pot anar des de la gestió integral d'un Projecte fins a la gestió d'aspectes parcials del mateix, pel que pot comprendre algunes o totes de les activitats que a continuació s'enumeren, de manera que ajudin al Client a aconseguir eficaçment els seus objectius:<ul> <li>Realització d'estudis de viabilitat econòmica. Contractació en nom i per compte del client de serveis d'arquitectura, enginyeria, licitacions, etc. Supervisió funcional, tècnica i econòmica del projecte. Assessoria en la planificació i organització d'obres.</li></ul> Dins de la gestió econòmica de l'execució d'obra s’inclouen:<ul> <li>Coordinar els Treballs Implicats en la Realització de l'Obra (sense assumir cap participació en l'execució material de la mateixa). Gestió de contractes i negociació de preus, comandes i subministraments, control dels treballs dels contractistes. Examen continu de la qualitat i quantitat dels treballs. Millora de processos constructius.</li></ul> Aquests treballs es realitzen amb metodologia i tècniques de Gestió de Projectes, recollides en procediments específics de GESPRO, d'acord amb l'abast dels treballs. S'emeten informes inicials, informes de seguiment i control, informes puntuals, actes de reunions mantingudes amb les parts intervinents i l’informe final d'obra. <font size='20' color='#19b0cc'>CONSULTORÍA I ASSESORAMENT</font> Dins d’aquests serveis que GESPRO pot facilitar per separat, es troben es següents: Anàlisi de viabilitat de projectes. Supervisió i optimització de projectes executius, bàsics, etc. Recerca i selecció de: • Projectistes, • Empreses de control, • Empreses constructores, • Industrials • Subministradores, • etc. Elaboració de contractes d’execució i assessorament en l’adjudicació i licitació d’obres. Planificació, seguiment i control del procés constructiu. Gestió del sòl: assessorament en inversions immobiliàries. Liquidacions d’obres i seguiment de llistat de repassos. Intervencions puntuals en diferents fases d’un projecte o obra.